KONSULTACJE SPOŁECZNE W MIASTO ZIELONA GÓRA

ZASADY ZIELONOGÓRSKICH KONSULTACJI

Dzięki konsultacjom możemy dowiedzieć się więcej o danej sprawie, wymienić się poglądami i opiniami, przekazać wszystkie stanowiska i propozycje oraz poznać ostateczne decyzje.

Gdzie szukać informacji o planowanych konsultacjach?

Informacja o planowanych konsultacjach pojawiać się będzie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22, w miejskim informatorze samorządowym – „Łączniku Zielonogórskim”. Urząd Miasta każdorazowo przesyła informację także do lokalnych mediów.

Jakie mogą być formy przeprowadzenia konsultacji?

Konsultacje przeprowadza się za pomocą co najmniej jednej formy podstawowej:

1) otwarte spotkania, debaty lub konferencje konsultacyjne z udziałem zainteresowanych mieszkańców;

2) przedstawienie opinii i uwag na piśmie;

3) badanie ankietowe z wykorzystaniem przygotowanych ankiet lub kwestionariuszy;

4) konsultacje internetowe poprzez dedykowaną platformę lub stronę internetową, która umożliwi zapoznanie się z danym problemem, różnymi możliwościami jego rozwiązania oraz wyrażenie swojej opinii (np. przy użyciu forum, czatu lub ankiety internetowej).

W szczególnych przypadkach mogą być także wykorzystane dodatkowe, bardziej skomplikowane metody: warsztat konsultacyjny, kawiarenka obywatelska, panel obywatelski, narada obywatelska, ocena partycypacyjna, wywiad grupowy, spacer badawczy, warsztaty i konferencje przyszłościowe, zespoły i grupy robocze oraz inne metody.

Konsultacje przeprowadzane są w sposób bezpośredni – przez bezpośredni kontakt z mieszkańcami oraz pośredni – przez internet lub inne narzędzia komunikacji zdalnej.

Zasięg terytorialny konsultacji

Konsultacje mogą być przeprowadzone na terenie całego miasta lub jego części – ulicy, osiedlu, sołectwie, dzielnicy.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec wskazanego obszaru konsultacji.

 

Czas trwania konsultacji 

Czas trwania konsultacji zależy od formy konsultacji i bieżących potrzeb.

Informowanie o konsultacjach trwa minimum 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

Jednorazowe formy konsultacji jak spotkania, spacery, warsztaty przeprowadzane są z reguły w ciągu maksymalnie kilku godzin.

Zbieranie opinii i uwag, badania ankietowe, konsultacje internetowe mogą trwać wiele dni, miesiąc lub nawet kilka miesięcy – tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość wziąć udział w dogodnym dla siebie czasie. 

Raport z konsultacji

Po każdych konsultacjach Prezydent Miasta sporządza raport publikowany na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Raport z konsultacji zawiera:     

1) zakres przeprowadzonej akcji informacyjnej;

2) opis przeprowadzonych form konsultacji i podjętych w ramach konsultacji działań;

3) liczbę uczestników konsultacji;

4) wyniki zebranych opinii mieszkańców; 

5) wykaz zgłoszonych uwag;

6) ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wyniku konsultacji.

Kto może wnosić o przeprowadzenie konsultacji?

1) mieszkańcy miasta;

2) Rada Miasta;

3) Prezydent Miasta;

4) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. konsultacji społecznych.

                  

PRAWO MIESZKAŃCA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Każdy mieszkaniec miasta lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela może złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji.

Prawo mieszkańca do informacji w Urzędzie Miasta

Prezydent Miasta udziela mieszkańcom informacji i pomocy w zakresie składanego wniosku o przeprowadzenie konsultacji, w tym informacji o możliwych, innych sposobach załatwienia sprawy oraz toczących się postępowaniach i dotychczas podjętych rozstrzygnięciach w sprawie. 

Co musi zawierać wniosek mieszkańca o konsultacje?

1) przedmiot konsultacji (czego mają dotyczyć konsultacje?);

2) zasięg terytorialny konsultacji;

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji;

5) wyjaśnienie celu i uzasadnienie dla przeprowadzenia konsultacji.

Gdzie mieszkaniec może złożyć wniosek o konsultacje?

Wypełniony i podpisany wniosek składa się do Rady Miasta.

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Rady w Ratuszu, wysłać pocztą tradycyjną lub przesłać mailowo skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres:      

[email protected]

Terminy realizacji wniosku o konsultacje

Komisja ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego opiniuje wniosek do 14 dni od dostarczenia go przewodniczącemu komisji.     

Następnie Rada Miasta, podczas najbliższych obrad, podejmuje w formie uchwały decyzję o przeprowadzeniu konsultacji.          

Prezydent inicjuje konsultacje w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.