Zielonogórski Budżet Obywatelski

ZASADY ZIELONOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zasady Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego opisuje Uchwała nr LVII.889.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 

Suma środków pieniężnych budżetu obywatelskiego przeznaczonych wynosi 7.500.000 zł, w tym:

● w Dzielnicy Nowe Miasto: 1.500.000 zł;

● na pozostałym obszarze miasta: 6.000.000 zł. 

 

Projekt zgłaszany do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego musi spełniać łącznie kryteria formalne:

1) dotyczyć realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych gminy lub powiatu, z wyłączeniem zadań dotyczących jednostek systemu oświaty;

2) szacunkowa kwota realizacji ustalana podczas weryfikacji projektu nie może być niższa niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) dla projektu ogólnomiejskiego i 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla projektu realizowanego na terenie Dzielnicy Nowe Miasto;

3) być zaplanowany na terytorium Miasta Zielona Góra, na nieruchomościach będących własnością Miasta;

4) być zgodny z prawem powszechnie obowiązującym i miejscowym;

5) być zgodny z obowiązującymi planami, strategiami lub programami Miasta Zielona Góra;

6) być ogólnodostępny, tj. zlokalizowany na terenie miejskim i dostępny dla każdego mieszkańca bez żadnych ograniczeń;

7) być celowy, gospodarny i wykonalny technicznie;

8) zapewniać dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062);

9) nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności lub praw autorskich;

10) nie naruszać zasad uczciwej konkurencji;

11) być zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz szanować dobre obyczaje;

12) nie może wytwarzać kosztów użytkowania niewspółmiernie wysokich do jego wartości;

13) być obiektywnie możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;

14) tytuł (nazwa) projektu musi nawiązywać do treści podanej w jego opisie;

15) być kompleksowy - nie może być etapowany i realizowany w części, w sposób który nie gwarantuje całkowitego zakończenia

Głosując w budżecie obywatelskim pamiętaj:

● możesz oddać maksymalnie 4 głosy;

● głosowanie odbywa się poprzez przygotowaną platformę internetową;

● głosować musisz samodzielnie i bezpośrednio (nikt nie ma prawa wykorzystać Twoich danych w celu oddania głosu);

Jeżeli masz problemy z dostępem do internetu, komputera lub masz problemy z ich obsługą, to możesz poprosić o pomoc rodzinę lub sąsiada.

Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. konsultacji społecznych pod numerem telefonu 68 45 64 104